ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เป็นหนังสือที่ได้บูรณาการศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถประยุกต์เอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์กร ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา ทันสมัยด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นกับความรู้ เรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และประยุกต์ใช้ได้จริง