ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลักการเขียนโปรแกรม สอศ 20204-2004

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: แบบเรียน คู่มือสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือเรียนรายวิชา "หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 20204-2004" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามวัตถุประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นและหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ผังงาน รหัสเทียม และ HIPO Chart โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และคำสั่งการคำนวณ การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม เงื่อนไขกรณีและการทำซ้ำการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การออกแบบและเขียนโปรแกรมในลักษณะกราฟิก ดังจะเห็นว่าแต่ละหน่วยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกปฏิบัติประจำสัปดาห์ และแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการปฏิบัติงานได้