ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ 2127-2111

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: แบบเรียน คู่มือสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 "เมคคาทรอนิกส์" เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับวิชาทางเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางอุตสาหกรรม และควบคุมกระบวนการผลิตให้ทำงานในลักษณะอัตโนมัติ ให้มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการทำงานอย่างยิ่ง และมีประสิทธิภาพสูง วิชาคณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงได้กำหนดให้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการคำนวณทางด้านสาขาเมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ การคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ ได้แก่ รูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle) รูปทรงสี่เหลี่ยม (Square) รูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon) รูปทรงกลม และรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid) พื้นฐานการคำนวณทางด้านเครื่องกล ได้แก่ ความเร็ว (Velocity) แรงบิด (Torque) อัตราทดของเครื่องจักรกล (Mechanical Ratio) พื้นฐานการคำนวณทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบแรงดันไฟฟ้า (Electrical Voltage System) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Circuits Analysis) และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator Current Circuits Analysis) ซึ่งในเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างการเรียนรู้มากมาย เข้าใจง่าย