ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายพาณิชย์ สอศ. 20001-10005

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: แบบเรียน คู่มือสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "กฎหมายพาณิชย์ (รหัสวิชา 20001-10005)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายบบุคคล กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายหนี้ กฎหมายสัญญาซื้อขายและสัญญาและเปลี่ยน กฎหมายสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทรัพย์ กฎหมายสัญญาจ้างทำของและสัญญารับส่งของ กฎหมายสัญญายืมและสัญญาฝากทรัพย์ กฎหมายสัญญาค้ำประกันและตัวแทนนายหน้า กฎหมายสัญญาจำนองและสัญญาจำนำ และกฎหมายประกันภัยและเก็บของในคลังสินค้า ซึ่งทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งได้มีการบูรณาการในเนื้อหาการเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ