ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: แบบเรียน คู่มือสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++" เล่มนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการให้ผู้สนใจได้ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ วิธีปฏิบัติการกับข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ และตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานต่อไปได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูลกับการพัฒนาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลแบบกลุ่ม โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ สแตก และคิวโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ เอวีแอลทรี เซต การเรียงลำดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล ซึ่งเป็นรายวิชาแกนของหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ของทุกสถาบันการศึกษา